pro lety horkovzdušným balonem s

Balony Praha s.r.o.
se sídlem: K Americe 28, 267 18 Kozolupy
IČ: 28509293
vydané na podkladě § 273 obchodního zákoníku

I. Subjekty

1.1. Poskytovatelem služeb je Balony Praha s.r.o., se sídlem: K Americe 28, PSČ 267 18, IČ: 28509293, která je dále označována jako „Poskytovatel“. Poskytovatel prohlašuje, že dané služby provozuje přímo sám.

1.2. Fyzická či právnická osoba, jež kupuje u Poskytovatele letenku, je dále označována jako „Objednatel“.

1.3. Fyzická osoba, jež se na základě letenky účastní či má účastnit letu, je dále označována jako „Klient“.

1.4. Klientem nemůže být osoba mladší 5 let.

1.5. Objednatel a Klient mohou i nemusí být totožné osoby. V případě, že Klient a Objednatel nebudou totožné osoby, je Objednatel povinen tuto skutečnost sdělit již při uzavírání smlouvy Poskytovateli a označit Klienta; jiný postup je možný jen na základě dohody s Poskytovatelem.

II. Smlouva

2.1. Je-li smlouva uzavírána prostředky komunikace na dálku (výhradně pomocí sítě internet) považuje se za návrh k uzavření smlouvy vyplnění formuláře Objednatelem na webových stránkách Poskytovatele. Za akceptaci návrhu smlouvy je považováno sdělení (prostřednictvím elektronické pošty) Poskytovatele, z něhož vyplývá, že Poskytovatel akceptuje návrh smlouvy. Smlouva je uzavřena dojitím sdělení Poskytovatele Objednateli.

2.2. Je-li smlouva uzavírána za fyzické přítomnosti Poskytovatele a Objednatele, považuje se smlouva za uzavřenou okamžikem předání letenky Objednateli.

2.3. Dokladem o uzavření smlouvy je letenka. Smlouva je uzavírána na dobu určitou v trvání jednoho roku, nebude-li sjednáno jinak. V době trvání smlouvy je Poskytovatel povinen nabídnout Klientovi místo a čas zahájení letu a při dosažení dohody o místě a času zahájení letu let provést. Pokud Klient nebude s navrženým místem a časem zahájení letu souhlasit zavazuje se Poskytovatel nabídnout Klientovi ještě postupně další dvě místa (místa mohou být totožná) a časy zahájení letu. Pokud mezi Poskytovatelem a Klientem nebude v době trvání smlouvy dosaženo dohody o místě a času zahájení letu při respektování nabídkové povinnosti Poskytovatele, považují se závazky Poskytovatele plynoucí ze smlouvy za splněné a takto i smlouva; Klientovi, resp. Objednateli nevzniká nárok na vrácení úhrady ceny služeb. Poskytovatel se zavazuje postupovat v rámci své nabídkové povinnosti s maximálním úsilím o nalezení dohody s Klientem. Poskytovatel započne s plněním své nabídkové povinnosti zpravidla až po úhradě ceny služeb.

2.4. Smlouva je skončena především splněním. Dále na základě vzájemné dohody Poskytovatele a Objednatele, resp. Klienta. Popřípadě též odstoupením za podmínek daných smlouvou či obecně závaznými právními předpisy.

2.5. Odložení letu z důvodu nevhodného počasí není důvodem k odstoupení od smlouvy. Jestliže klient trvá na odstoupení od smlouvy po zrušení letu z tohoto důvodu, budeme účtován storno poplatek ve výši 30% z původní ceny letenky. Storno poplatek je platný i pro jiné důvody odstoupení klienta od smlouvy.

III. Úhrada ceny služeb

3.1. V případě postupu dle čl. II. odst. 2.1. je Objednatel povinen uhradit cenu služeb danou na webových stránkách Poskytovatele na bankovní spojení, jež mu bude sděleno Poskytovatelem, a to ve lhůtě nejpozději 10 dnů od obdržení sdělení Poskytovatele. Pokud se Objednatel ocitne v prodlení s úhradou ceny služeb, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Poskytovatel je povinen zaslat (na poštovní adresu sdělenou Objednatelem při uzavírání smlouvy) ve lhůtě nejpozději 15 dnů od obdržení platby Objednateli letenku.

3.2. V případě postupu dle čl. II. odst. 2.2. bude cena služeb Objednatelem hrazena hotově proti předání letenky Poskytovatelem, nebude-li mezi Poskytovatelem a Objednatel sjednáno jinak.

3.3. Kupující má v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo na odstoupení od kupní smlouvy a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí letenky ve zkráceném reklamačním řízení.

3.4. Reklamaci uplatní kupující e-mailem na adresu info@balony.cz, kde uvede číslo letenky a bankovní účet, na který chce částku zaslat. Reklamace bude vyřízena během 7 pracovních dnů.

3.5. Po uplynutí lhůty čtrnácti (14) dnů není možné letenku reklamovat.

3.6. O zaslání platby na účet bude zákazník informován e-mailem.

VI. Platební podmínky a dodání zboží

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
– bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího
– dobírkou při předání zboží
– online přes platební bránu ComGate

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

4.5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4.7. Zboží je kupujícímu dodáno:
elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v objednávce
na adresu určenou kupujícím v objednávce

4.8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

4.9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V. Provedení letu

5.1. Vzhledem ke specifičnosti služeb je místo v rámci České republiky a čas zahájení letu navrhováno Klientovi Poskytovatelem. Klient je povinen dostavit se na dané místo zahájení letu včas, tj. nejpozději dvě hodiny před plánovaným zahájením letu. V případě, že se Klient nedostaví ani hodinu před plánovaným zahájením letu a nebude-li dohodnuto jinak, je Poskytovatel oprávněn odepřít uskutečnění plánovaného letu, přičemž se jeho závazky plynoucí ze smlouvy považují za splněné a takto i smlouva; Klientovi, resp. Objednateli nevzniká nárok na vrácení úhrady ceny služeb.

5.2. Klient je povinen se Poskytovateli prokázat platnou letenkou. Klient bere na vědomí, že se mimo Poskytovatele jako pilota mohou letu účastnit i další osoby.

5.3. Klient je povinen se striktně řídit pokyny Poskytovatele. Účast při letu je vždy na vlastní nebezpečí a odpovědnost Klienta.

5.4. Poskytovatel je oprávněn odepřít uskutečnění plánovaného letu nebo let kdykoliv v jeho průběhu ukončit zejména, pokud:
a) pro nepřízeň počasí či z důvodu jiných skutečností není dle uvážení Poskytovatele bezpečné plánovaný let uskutečnit;
b) byl vydán oficiální zákaz letů nebo nebylo uděleno povolení k letu službou řízení letového provozu;
c) některý z pasažérů požil alkohol či omamné látky nebo je viditelně jinak indisponován;
d) některý z pasažérů je ozbrojen;
e) některý z pasažérů neuposlechl příkazu Poskytovatele;
f) balon je z důvodu poškození neschopen uskutečnění plánovaného letu;
g) klienti berou na vědomí, že maximální hmotnost pasažéra je 95 kg, pokud je hmotnost pasažéra vyšší než 105 kg, jsou při koupi letenky upozorněni na doplacení palivového příplatku; pokud má pasažér vyšší hmotnost než udal před letem (proto je Poskytovatel oprávněn provést před letem kontrolní vážení pasažéra), bude vyloučen z přepravy bez náhrady;

Dojde-li dle tohoto odstavce k odepření uskutečnění letu, zůstává Poskytovateli zachována vůči Klientovi nabídková povinnost (vyjma důvodů pod písm. c), d), e) a g) tohoto odstavce).

5.5. Let trvá zpravidla 50 minut. Vzhledem ke specifičnosti služeb však není délka letu garantována. V případě trvání létu po dobu méně než 35 minut zůstává Poskytovateli zachována vůči Klientovi nabídková povinnost (vyjma důvodů pod písm. c), d) a e) předchozího odstavce).

5.6. Výběr místa ukončení letu je vzhledem ke specifičnosti služeb právem Poskytovatele, který toto volí především s ohledem na bezpečnost pasažérů a třetích osob.

5.7. Po ukončení letu zpravidla proběhne ve vztahu ke Klientovi tradiční křtění vzduchoplavců.

VI. Ostatní ujednání

6.1. Poskytovatel a Klient, resp. Objednatel, stavějí na roveň písemné komunikaci též komunikaci prostřednictvím elektronické pošty, přičemž elektronická adresa poskytovatele je uvedena na jeho webových stránkách a za elektronickou adresu Klienta, resp. Objednatele, se považuje elektronická adresa uvedená při uzavírání smlouvy, popř. jiná elektronická adresa následně průkazně Poskytovateli oznámená.

6.2. Poskytovatel se zavazuje užít osobní údaje Klienta, resp. Objednatele, toliko pro potřeby plnění smlouvy.

6.3. Veškeré majetkové spory, které vzniknou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny v rozhodčím řízení podle platného znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, postupem podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců, a. s., IČ: 63496658, se sídlem v Brně, Příkop 8, a to jediným rozhodcem ze Seznamu rozhodců vedeného Sdružením rozhodců, a. s., který bude jmenován postupem podle Rozhodčího řádu.

6.4. Vzájemné vztahy Poskytovatele a Klienta, resp. Objednatele, se řídí smlouvou a dále též obecně závaznými právními předpisy, především pak obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními zákoníku občanského.

6.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky se jsou nedílnou součástí smlouvy.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Balony Praha s.r.o., K Americe 28, 26718 Kozolupy (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou:

Telefonní číslo: +420 725085422

E-mail: info@balony.cz 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
– plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
– oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
– Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
– vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
– zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
– podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
– zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.