Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro lety horkovzdušným balonem s
Balony Praha s.r.o.

se sídlem: K Americe 28, 267 18 Kozolupy
IČ: 28509293
vydané na podkladě § 273 obchodního zákoníku

I. Subjekty

1.1. Poskytovatelem služeb je Balony Praha s.r.o., se sídlem: K Americe 28, PSČ 267 18, IČ: 28509293, která je dále označována jako „Poskytovatel“. Poskytovatel prohlašuje, že je skrze své partnery plně oprávněn k poskytování předmětných služeb.

1.2. Fyzická či právnická osoba, jež kupuje u Poskytovatele letenku, je dále označována jako „Objednatel“.

1.3. Fyzická osoba, jež se na základě letenky účastní či má účastnit letu, je dále označována jako „Klient“.

1.4. Klientem nemůže být osoba mladší 5 let.

1.5. Objednatel a Klient mohou i nemusí být totožné osoby. V případě, že Klient a Objednatel nebudou totožné osoby, je Objednatel povinen tuto skutečnost sdělit již při uzavírání smlouvy Poskytovateli a označit Klienta; jiný postup je možný jen na základě dohody
s Poskytovatelem.

II. Smlouva

2.1. Je-li smlouva uzavírána prostředky komunikace na dálku (výhradně pomocí sítě internet) považuje se za návrh k uzavření smlouvy vyplnění formuláře Objednatelem na webových stránkách Poskytovatele. Za akceptaci návrhu smlouvy je považováno sdělení (prostřednictvímelektronické pošty) Poskytovatele, z něhož vyplývá, že Poskytovatel akceptuje návrh smlouvy. Smlouva je uzavřena dojitím sdělení Poskytovatele Objednateli.

2.2. Je-li smlouva uzavírána za fyzické přítomnosti Poskytovatele a Objednatele, považuje se smlouva za uzavřenou okamžikem předání letenky Objednateli.

2.3. Dokladem o uzavření smlouvy je letenka. Smlouva je uzavírána na dobu určitou v trvání jednoho roku, nebude-li sjednáno jinak. V době trvání smlouvy je Poskytovatel povinen nabídnout Klientovi místo a čas zahájení letu a při dosažení dohody o místě a času zahájení letu let provést. Pokud Klient nebude s navrženým místem a časem zahájení letu souhlasit zavazuje se Poskytovatel nabídnout Klientovi ještě postupně další dvě místa (místa mohou být totožná) a časy zahájení letu. Pokud mezi Poskytovatelem a Klientem nebude v době trvání smlouvy dosaženo dohody o místě a času zahájení letu při respektování nabídkové povinnosti Poskytovatele, považují se závazky Poskytovatele plynoucí ze smlouvy za splněné a takto i smlouva; Klientovi, resp. Objednateli nevzniká nárok na vrácení úhrady ceny služeb. Poskytovatel se zavazuje postupovat v rámci své nabídkové povinnosti s maximálním úsilím o nalezení dohody s Klientem. Poskytovatel započne s plněním své nabídkové povinnosti zpravidla až po úhradě ceny služeb.

2.4. Smlouva je skončena především splněním. Dále na základě vzájemné dohody Poskytovatele a Objednatele, resp. Klienta. Popřípadě též odstoupením za podmínek daných smlouvou či obecně závaznými právními předpisy.

2.5. Odložení letu z důvodu nevhodného počasí není důvodem k odstoupení od smlouvy. Jestliže klient trvá na odstoupení od smlouvy po zrušení letu z tohoto důvodu, budeme účtován storno poplatek ve výši 30% z původní ceny letenky. Storno poplatek je platný i pro jiné důvody odstoupení klienta od smlouvy.

III. Úhrada ceny služeb

3.1. V případě postupu dle čl. II. odst. 2.1. je Objednatel povinen uhradit cenu služeb danou na webových stránkách Poskytovatele na bankovní spojení, jež mu bude sděleno Poskytovatelem, a to ve lhůtě nejpozději 10 dnů od obdržení sdělení Poskytovatele. Pokud se Objednatel ocitne v prodlení s úhradou ceny služeb, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Poskytovatel jepovinen zaslat (na poštovní adresu sdělenou Objednatelem při uzavírání smlouvy) ve lhůtě nejpozději 15 dnů od obdržení platby Objednateli letenku.

3.2. V případě postupu dle čl. II. odst. 2.2. bude cena služeb Objednatelem hrazena hotově proti předání letenky Poskytovatelem, nebude-li mezi Poskytovatelem a Objednatel sjednáno jinak.

IV. Provedení letu

4.1. Vzhledem ke specifičnosti služeb je místo v rámci České republiky a čas zahájení letu navrhováno Klientovi Poskytovatelem. Klient je povinen dostavit se na dané místo zahájení letu včas, tj. nejpozději dvě hodiny před plánovaným zahájením letu. V případě, že se Klient nedostaví ani hodinu před plánovaným zahájením letu a nebude-li dohodnuto jinak, je Poskytovatel oprávněn odepřít uskutečnění plánovaného letu, přičemž se jeho závazky plynoucí ze smlouvy považují za splněné a takto i smlouva; Klientovi, resp. Objednateli nevzniká nárok na vrácení úhrady ceny služeb.

4.2. Klient je povinen se Poskytovateli prokázat platnou letenkou. Klient bere na vědomí, že se mimo Poskytovatele jako pilota mohou letu účastnit i další osoby.

4.3. Klient je povinen se striktně řídit pokyny Poskytovatele. Účast při letu je vždy na vlastní nebezpečí a odpovědnost Klienta.

4.4. Poskytovatel je oprávněn odepřít uskutečnění plánovaného letu nebo let kdykoliv v jeho průběhu ukončit zejména, pokud:
a) pro nepřízeň počasí či z důvodu jiných skutečností není dle uvážení Poskytovatele bezpečné plánovaný let uskutečnit;
b) byl vydán oficiální zákaz letů nebo nebylo uděleno povolení k letu službou řízení letového provozu;
c) některý z pasažérů požil alkohol či omamné látky nebo je viditelně jinak indisponován;
d) některý z pasažérů je ozbrojen;

e) některý z pasažérů neuposlechl příkazu Poskytovatele;

f) balon je z důvodu poškození neschopen uskutečnění plánovaného letu;Dojde-li dle tohoto odstavce k odepření uskutečnění letu, zůstává Poskytovateli zachována vůči Klientovi nabídková povinnost (vyjma důvodů pod písm. c), d) a e) tohoto odstavce).

4.5. Let trvá zpravidla 50 minut. Vzhledem ke specifičnosti služeb však není délka letu garantována. V případě trvání létu po dobu méně než 35 minut zůstává Poskytovateli zachována vůči Klientovi nabídková povinnost (vyjma důvodů pod písm. c), d) a e) předchozího odstavce).

4.6. Výběr místa ukončení letu je vzhledem ke specifičnosti služeb právem Poskytovatele, který toto volí především s ohledem na bezpečnost pasažérů a třetích osob.

4.7. Po ukončení letu zpravidla proběhne ve vztahu ke Klientovi tradiční křtění vzduchoplavců.

V. Ostatní ujednání

5.1. Poskytovatel a Klient, resp. Objednatel, stavějí na roveň písemné komunikaci též komunikaci prostřednictvím elektronické pošty, přičemž elektronická adresa poskytovatele je uvedena na jeho webových stránkách a za elektronickou adresu Klienta, resp. Objednatele, se považuje elektronická adresa uvedená při uzavírání smlouvy, popř. jiná elektronická adresa následně průkazně Poskytovateli oznámená.

5.2. Poskytovatel se zavazuje užít osobní údaje Klienta, resp. Objednatele, toliko pro potřeby plnění smlouvy.

5.3. Veškeré majetkové spory, které vzniknou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny v rozhodčím řízení podle platného znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, postupem podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců, a. s., IČ: 63496658, se sídlem v Brně, Příkop 8, a to jediným rozhodcem ze Seznamu rozhodců vedeného Sdružením rozhodců, a. s., který bude jmenován postupem podle Rozhodčího řádu.

5.4. Vzájemné vztahy Poskytovatele a Klienta, resp. Objednatele, se řídí smlouvou a dále též obecně závaznými právními předpisy, především pak obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními zákoníku občanského.

5.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky se jsou nedílnou součástí smlouvy.

Stáhnout ve formátu PDF